A projektben résztvevő személyek Nyomtat

<<< Résztvevő szervezetek

Dr. Grega Oszkár (projektvezető): Okleveles kohómérnök, műszaki Ph.D. tudományos fokozattal, német és magyar akkreditált felsőfokú szakközgazdász képesítéssel rendelkezik. 34 éves szakmai munkájából 3 évet technológusként a Borsodi Ércelőkészítő Műben, 16 évet a Miskolci Egyetem Vaskohászattani Tanszékén adjunktusként, 10 évet a Dunaferrnél műszaki igazgatói 1 évet a DAM Steel Rt. műszaki, termelési igazgatói beosztásában töltött, 1 évig a Vaskohászattani Tanszék tanszékvezetője volt. Jelenleg ugyanezen egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén egyetemi docens. Előadói munkája mellett folyamatosan konzultál diplomaterv feladatokat, két Ph.D. hallgató tudományos vezetője. Számos publikációja jelent meg acélmetallurgia, környezetgazdálkodás és hulladékhasznosítás témakörökben. Három akadémiai bizottság tagja. Osztrák és német egyetemekkel tart kapcsolatot. 1992-től tíz évig a németországi Rainisch Westfällische Technische Hochschule külső munkatársa.

Dr. Török Béla (szakmai vezető): Okleveles kohómérnök (1993), műszaki PhD. tudományos fokozattal, főiskolai és egyetemi történelemtanár illetve bölcsészdiplomával, angol és orosz nyelvből állami nyelvvizsgával rendelkezik. Nappali tagozatos kohómérnöki hallgatói tanulmányai után 3 évig nappali tagozatos PhD. hallgató, majd 3 évig tanszéki kutatómérnök a Miskolci Egyetem Vaskohászattani Tanszékén. 1999-től a megyei hatáskörű Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. ügyvezetője és az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány kuratóriumelnöke. Az említett szervezeteknél az elmúlt 5 évben 6 nagyobb humánerőforrás-fejlesztési program (HEFOP, ESZA, OFA) kidolgozója és szakmai vezetője. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának címzetes egyetemi docenseként tantárgyvezető előadó a Metallurgiai és Öntészeti Tanszéken, illetve második éve oktat több tárgyat (matematika, kémia, anyagismeret, politológia, technikatörténet) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Karának ózdi levelező főiskolai szakain. Az elmúlt 15 évben számos publikációja jelent meg, illetve előadást tartott vasmetallurgia és archeometallurgia témakörökben. Két akadémiai bizottság tagja, közülük a MAB Anyagtudományi és Metallurgiai Szakbizottságnak titkára is.

Dr. Márkus Róbert: A Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Karán szerzett 2004-ben okleveles metallurgus kohómérnök mérnök diplomát. Diplomamunkájában vaskohászati melléktermékek, ezen belül vaskohászati salakok hasznosításával foglalkozott. A téma sokrétűsége és az újabb felmerülő problémák miatt vizsgálatait Ph.D. képzés keretein belül folytatta. Ekkor került kapcsolatba a Montanuniversität Leoben eljárástechnikai intézetével (Institut für Verfahrenstechnik des Industriellen Umweltschutzes), s az Oszták-Magyar Akció Alapítvány támogatásával közösen dolgozták ki a vaskohászat és az energetikai ipar szállóporainak és hamuinak innovatív hasznosítását. Ezzel párhuzamosan részt vett a Kozma László Program keretében végzett TUDAS-1-2006-0044 számon nyilvántartott Ipari hulladékok hasznosításának innovatív módszerei című projektben is. 2006-ban ipari gyakorlat megszerzése céljából az ÓAM Ózdi Acélművek Kft-nél vállalt munkát, ahol fejlesztéssel és beruházással foglalkozott. 2008. szeptember 1-től a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén tanársegéd. Számos publikációja jelent meg önállóan és tudományos vezetőjével közösen.

Horváth János: A Miskolci Egyetemen végzett 2007-ben Anyagmérnök szakon, Kerámia- és Szilikátmérnöki szakirányon, Hulladékgazdálkodási ágazaton. A diplomamunkájában az ózdi kohósalakok lehetséges építőipari felhasználásával foglalkozott. 2007. november 1-től az Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén dolgozik. Az itteni tanulmányai és munkája során megismerkedett a kohászati folyamatokkal, és a kohászatban keletkező hulladékok lehetséges felhasználási módszereivel. Szilikátipari előképzettsége és ebből adódó szemléletmódja segíti a szállóporok hasznosításának más irányú megközelítésében. Emellett a hulladékfeldolgozási ismeretei is relevánsak a projekt szempontjából. A dokumentációk elkészítésében is rendelkezik gyakorlattal, mely sokat segíti munkáját. Eddigi tevékenysége során részt vett a következő projektekben:

  • „Anyag- és energiatakarékos környezetbarát alakos építőelem-gyártás megvalósítása vaskohászati salakból” című GVOP -3.3.3-05/2.-2006-01-0037/3.0 azonosító számú kutatási fejlesztési projekt
  •  „A DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. technológiai üzemeiben keletkező vaskohászati salakok hasznosítását megalapozó kutatások” tárgyú kutatómunka (ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. és a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszéke között létrejött kutatási-fejlesztési szerződés alapján).

Ferenczi Tibor: Okleveles kohómérnök, a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén tanársegéd. Oktatási és kutatási tevékenységét fémkohászati szakterületen végzi, emellett a tanszék műhelycsarnokának vezetője. A fémporok, ezen belül is elsősorban a cink- és alumíniumporok fizikai tulajdonságainak mérésében, ismeretlen anyagok derivatográfos meghatározásában elismert szakember. Az elmúlt években nyolc kutatási projektben vett észt, ezekből egyben volt projektvezető. Több hazai, illetve PHARE pályázat kidolgozásában vett részt mind a pályázat megírásában, mind szakmai munkájában és adminisztrációs feladatainak ellátásában (pl. PHARE-ESZA HU0008-02-01-00062, KMA). Erre mély szakmai ismeretei mellett számviteli és AutoCad ismeretei adták meg a lehetőséget.


Kóczián Tamás: A Nehézipari Műszaki Egyetemen végzett 1978-ban mint okleveles gépészmérnök. Tanulmányai után a Borsodnádasdi Lemezgyár üzemvezetője, a vállalat karbantartásának irányításával foglalkozott. 1992-ben az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítványnál, mint mikrohitel menedzser tevékenykedett 1998 óta az Alapítvány ügyvezető igazgatója, feladata az Alapítvány munkájának irányítása, a mikrohitel program irányítója, a Phare CBC programban mint megvalósító tevékenykedett, HEFOP 2.3.1-2004-09-0026/2.0 számú pályázat programvezetője. Ezeken túl számos vállalkozói tréning lebonyolítója és megszervezője.2007-2008-as tanévtől a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Karának ózdi levelező főiskolai szakán mérnöki alapismereteket és műszaki kommunikációt oktat.
További képzettségei: 1996-ban a Füti Omega Kft. szervezésében ingatlanközvetítő képesítést szerzett, majd 1999.-ben a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Minősített Ügyfélszolgálati Tanácsadó képesítést kapta, 2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Felsőszintű ingatlan értékbecslő képesítést szerezte meg, 2004-ben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium oktatásában Európai Uniós Pályázati Tanácsadó illetve a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Sakk regisztrált tréner képesítéseket szerezte.

Részfeladatok listája >>>

 

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2009-2010