A projektben résztvevő cégek, szervezetek Nyomtat

<<< A projekt célja

A projektet az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány egyéni pályázóként és nem konzorciumban kívánja megvalósítani, mint alapítványi kutatóhely. Mindazonáltal a projektben bizonyos tevékenységet megbízásos jogviszonyban együttműködőkkel végeztet el. Ezen fejezetben a pályázó szervezet, illetve a megbízandó szolgáltató partnerek és természetes személyek (köztük a projektvezető és szakmai vezető) bemutatása található. 

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor AlapítványÓzdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány (pályázó)

Az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 1991.-ben alakult négy alapító, az:

 - Ózd Városi Önkormányzat,
 - Ózdi Kohászati Üzemek,
 - Ózdi Acélmű Rt.,
 - BAZ Megyei I. számú Jogtanácsosi Iroda alapításával.

Az időközben bekövetkezett változások miatt az alapítók összetétele 4 alapítóról 2-re változott, ennek oka, hogy az Ózdi Acélművek Részvénytársaság és az Ózdi Kohászati Üzemek megszűnt, így a 2 alapító az Ózd Városi Önkormányzat és az Ózdi Ügyviteli Szolgáltató Iroda Egyesülése (BAZ megyei I. számú Jogtanácsosi Iroda, alapító neve változott) maradt.

Az Alapítvány szervezete: az alapítványi vagyon kezelője a legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium. A Kuratórium tagjait az alapítók kérik fel és bízzák meg . A kuratórium 5 tagból áll, a kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának célnak megfelelő felhasználásáról.

A Felügyelő Bizottság a kuratórium ellenőrzésére jogosult szerv. Az alapítványnál 3 tagú felügyelőbizottság működik, melynek feladata az alapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének és kötelezettség vállalásainak ellenőrzése.
Az ÓVK szervezeti felépítése: Felügyelő Bizottság - Kuratórium - Ügyvezető igazgató - Gazdasági menedzser - Menedzser asszisztens - 2 gondnok.

Az Alapítvány létrehozásának célja a kis - és középvállalkozások induló feltételeit biztosító, illetve javító vállalkozói inkubátorház és rendszer működtetése Ózdon és az ózdi térségben.
Fenti célokat a Phare program magyarországi kis- és középvállalkozásokat támogató rendszeréhez kapcsolódva, mint az MVA országos hálózatának egyik végpontja.

Az alapítvány fő tevékenységi körei: vállalkozói tanácsadás, információszolgáltatás, vállalkozói képzések szervezése és megvalósítása, fejlesztési tevékenységek irányítása, vállalkozói igények megismerése, és támogatása, szaktanácsadás kis-és középméretű vállalkozások számára, vállalkozások forrásbiztosítása (mikrohitel) Térségfejlesztési projektekben részvétel. Együttműködés más civil szervezetekkel.
A tanácsadás és információszolgáltatási tevékenységet folyamatos növekedés jellemzi, egyre több vállalkozó és vállalkozni szándékozó keresi fel Alapítványunkat hitellehetőség iránti érdeklődés, valamint vállalkozói ismereteket nyújtó tanácsadást igénnyel.
Célja továbbá hogy támogassa és elősegítse a munkanélkülivé vált a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek vállalkozóvá válását valamint vállalkozói működésüket támogassa szakmai szolgáltatásokkal.
A vállalkozások élénkítése az  egyik tárgya az inkubátor rendszer működtetésének, melynek keretében a vállalkozók helyiségek bérbevételén túl vállalkozói tanácsadással illetve vállalkozói környezet biztosításával segítjük az induló vállalkozások kockázatokkal terhelt első időszakának a túlélését.

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az inkubáció lényegéből fakadóan a vállalkozások a kezdeti időszakuk kockázatának mérséklése érdekében veszik igénybe az Inkubátorház szolgáltatásait, amely nem csak abból áll, hogy a piaci viszonyoknál mérsékeltebb, kedvezőbb bérleti díjú vállalkozói helyiségeket vehetnek bérbe, hanem tevékenységüket egy korszerű vállalkozói környezetben folytathatják illetve az inkubátor menedzsment szolgáltatásai- tanácsadás- illetve a ház technikai lehetőségeit - internet, egyéb- is igénybe vehetik. Mindezek figyelembe vételével a vállalkozások számára az idő előrehaladtával a kedvezmények folyamatosan csökkennek, ezáltal közelítjük őket a piaci árszintek eléréséhez. A megerősödött vállalkozások, akik már a piaci körülmények elviselésére alkalmasak fokozatosan kikerülnek a Házból helyüket újabb vállalkozások töltik be.

Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszék Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszék (továbbiakban Tanszék)

A Tanszék a projekt szempontjából évtizedes, sőt évszázados hagyományokkal rendelkezik. Tudományos fokozattal rendelkező oktatói és kutatói mind a vaskohászati, mind a fémkohászati alap és alkalmazott kutatások terén megbízható tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkeznek. A hazai ipari fejlesztéseknek folyamatosan résztvevői. A projekt során érintett vaskohászati és színesfémkohászati szakterületeken tehát egyaránt releváns szakismerettel állnak rendelkezésre. A projektben a Tanszék megbízott partnerként vesz részt, és a szakismeretek – amelyek egyúttal az idevágó aktuális gazdasági igények és a felsőoktatás közötti kapcsolatrendszert is közvetítik a projekt számára - mellett elsősorban termikus laboratóriumi eszközöket biztosít a projekt kísérleti fázisainak részbeni megvalósítása kapcsán.

FUROL Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

FUROL Tanácsadó és Szolgáltató Kft.Az ugyancsak közreműködő FUROL Kft. 2004-ben alakult, az alapító okirat szerinti fő tevékenységi köre, elsősorban a tulajdonosi kör szellemi potenciáljára alapozva, mérnöki tevékenység, tanácsadás. Tevékenysége elsősorban szakértői, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, és komplex kutatómunkák végzése ipari vállakozások megbízásából. A megbízói kör, és a kutatómunkákban közreműködő szakemberek egyaránt a régióból kerülnek ki.

Ugyancsak erre a tényezőre támaszkodva a társaság 2005-ben az Ózdi Foglalkoztatást Elősegítő Kht. végelszámolásából kivásárolta a kémiai laboratóriumot, amit tovább működtet ózdi telephellyel, kémiai analitikai szolgáltatást végezve, elsősorban a kistérségben működő ipari vállalkozásoknak. A rutinszerű analitikai szolgáltatás mellett a társaság folyamatosan végez a Miskolci Egyetem anyagmérnök hallgatói részére nyári üzemi gyakorlati és diplomaterv feladatokkal összefüggő térítésmentes analitikai szolgáltatást, közreműködik doktori kutatómunkák labormunkáiban.

A társaság az analitikai szolgáltatói tevékenysége során találkozott több olyan problémával, amely a pályázati célkitűzésben fölvázolt probléma vizsgálatára és megoldására irányuló projekt kidolgozására vonatkozik. A társaság kezelésében lévő laboratórium jó infrastrukturális lehetőséget biztosít a projekt eszköz-szükségletének biztosításához, a projektben közreműködők szakmai előélete és tudományos munkássága, pedig a szükséges szellemi hátteret adja.
 
A társaság ügyvezető igazgatója részfoglalkozású vezető oktató a Miskolci Egyetemen, ilyen minőségében két Ph.D. hallgató tudományos vezetője volt. Mindkét hallgató kohászati hulladékok hasznosítási lehetőségeivel összefüggő tudományos témán dolgozott. Az egyik hallgató állami ösztöndíjas ideje ez év szeptemberében lejár, Ph.D. tudományos fokozatát már megszerezte. A másik volt doktorandusz hallgató jelenleg az egyetemen tanársegédként dolgozik, és közreműködik a projekt megvalósításában.

Entfor Kft.

Az ENTFOR Kft. 1997-ben alakult, kifejezetten kutatási, fejlesztési munkák végzésére, jellemzően ipari vállalkozások megbízásából, illetve más kutatóhelyek közreműködőjeként. Az évek során számos K+F munka elvégzésében vett részt, mindig a releváns szakemberi körből a legkiválóbbak alkalmazásával.  Különösen az acélipari vállalkozások számára végzett K+F és tanácsadói tevékenység jellegzetes. Így többek között a társaság részt vett a Dunaferr privatizációs folyamatában a Mittal Steel partnereként, folyamatosan végez munkákat az Ózdi Acélművek Kft., az Aicher Beton Kft., különböző környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások megbízásából. A projektnél a bemutatott tapasztalatokból következően feladata a kísérletek, vizsgálatok során keletkező dokumentumok, eredmények integráló és szintetizáló összesítése, a projektben résztvevők, de különösen a kooperációs ipari és szolgáltatói partneri kör számára, az egységes értékelhetőség értelmezhetőség érdekében.

Jóparty Rendezvényszervező és Szolgáltató Bt.Jóparty Rendezvényszervező és Szolgáltató Bt.

A helyi rendezvényszervező és szolgáltató cég a K+F tevékenységhez kapcsolódó valamennyi disszeminációs tevékenység (kiadványok, szakmai fórumok, zárókonferencia) teljes körű szervezésével és lebonyolításával lesz megbízva. A feladatkör komplexitását tekintve szinte az egyedüli optimális választási lehetőség a projekt megvalósításának helyszínén.

Résztvevő személyek >>>

 

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2009-2010